Privacyverklaring praktijk Marjoleine Bravenboer

Marjoleine Bravenboer, gevestigd aan Bernhardstraat 7, 5527AX in Hapert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.marjoleinebravenboer.nl
info@marjoleinebravenboer.nl
Bernhardstraat 7, 5527AX Hapert
Tel: +31-(0)6-44183309

Inleiding
Indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geslacht), en bijvoorbeeld gegevens ten behoeve het opstellen van facturen (geboortedatum, nummer zorgverzekering). Ook kan het gaan om informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Daarnaast komen tijdens een therapie ook andere, zeer persoonlijke en ook privacy-gevoelige zaken aan de orde, waaronder ook details omtrent de gezondheid. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie.

Daarnaast kan het voorkomen dat ik de (contact)gegevens gebruik voor:

  • Het afhandelen van uw betaling, sturen van de factuur en van homeopathische middelen. Indien het nummer van de zorgverzekering hierop vermeld staat, wordt de factuur veel sneller verwerkt en ontvangt u uw geld sneller terug.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, informatie betreffende de behandeling uit te wisselen of afspraken te wijzigen
  • Om een nieuwsbrief te sturen, als u zich daarvoor ingeschreven heeft
  • Om u te infomeren over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de therapie/behandeling
  • Om u anderszins op de hoogte te houden van dingen die voor u van belang kunnen zijn

Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij bv boekhoudkundige handelingen en ICT-problemen.  In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Indien gewenst kan ik uw medische gegevens en voortgang van de behandeling delen met uw huisarts of een therapeut waarnaar is verwezen, maar dit mag en zal ik alleen doen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Toestemming
Bij aanvang van de therapie ontvangt u een document met nadere informatie over de persoonsgegevens die ik registreer en verwerk, en kunt u (via ondertekening van dat document) aangeven of u hiervoor toestemming geeft. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken.

Heeft u in het verleden therapie gevolgd in mijn praktijk? En wilt u meer informatie over de persoonsgegevens die tijdens die therapie zijn geregistreerd? Neem dan contact met mij op.

De Autoriteit Persoonsgegevens
Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft, als betrokkene, ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van uw rechten, en aanvullende bepalingen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht op inzage
U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die ik tijdens de therapie heb geregistreerd. U kunt vragen om een schriftelijke, of digitale inzage in uw gegevens.

Het recht op verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren (bijvoorbeeld gegevens op facturen), of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.

Het recht op wijziging
Indien u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens die ik verwerk niet correct zijn, dan wel incompleet, kunt u een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.

Het recht op beperking
U heeft het recht om te eisen dat ik als therapeute (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging, aanvulling en toepassing etc.) van uw gegevens staak.

Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder
U heeft het recht om ten aanzien van mijn verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het bovenstaande betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marjoleinebravenboer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Bewaartermijn
Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik tenminste 10 jaar, voortvloeiende uit mijn verplichtingen aan de belastingdienst. De overige informatie kan ik minimaal 15 jaar bewaren, vanuit het door mijn beroepsvereniging aangegeven advies ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling. Ik kan echter oordelen dat het bewaren van de informatie niet noodzakelijk is.

Uitnodiging
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De bescherming van uw privacy is voor mij erg belangrijk. En ook, of u zich als cliënt prettig en zeker voelt bij de manier waarop ik omga met toch zeer persoonlijke informatie.

De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en dat betekent meer waarborgen, en meer rechten voor u. Toch is ‘privacy’ meer dan alleen de handhaving van regels. Ik nodig u daarom van harte uit om, indien u hierover vragen, opmerkingen of wensen heeft, hierover contact met mij op te nemen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan ook contact met mij op via info@marjoleinebravenboer.nl

[render_cookies_list]