Privacyverklaring praktijk Marjoleine Bravenboer

Marjoleine Bravenboer, gevestigd aan Bernhardstraat 7, 5527AX in Hapert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.marjoleinebravenboer.nl
info@marjoleinebravenboer.nl
Bernhardstraat 7, 5527AX Hapert
Tel: +31-(0)6-44183309

Inleiding
Indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geslacht), en bijvoorbeeld gegevens ten behoeve het opstellen van facturen (geboortedatum, nummer zorgverzekering). Ook kan het gaan om informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Daarnaast komen tijdens een therapie ook andere, zeer persoonlijke en ook privacy-gevoelige zaken aan de orde, waaronder ook details omtrent de gezondheid. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie.

Daarnaast kan het voorkomen dat ik de (contact)gegevens gebruik voor:

  • Het afhandelen van uw betaling, sturen van de factuur en van homeopathische middelen. Indien het nummer van de zorgverzekering hierop vermeld staat, wordt de factuur veel sneller verwerkt en ontvangt u uw geld sneller terug.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, informatie betreffende de behandeling uit te wisselen of afspraken te wijzigen
  • Om een nieuwsbrief te sturen, als u zich daarvoor ingeschreven heeft
  • Om u te infomeren over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de therapie/behandeling
  • Om u anderszins op de hoogte te houden van dingen die voor u van belang kunnen zijn

Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij bv boekhoudkundige handelingen en ICT-problemen.  In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Indien gewenst kan ik uw medische gegevens en voortgang van de behandeling delen met uw huisarts of een therapeut waarnaar is verwezen, maar dit mag en zal ik alleen doen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Toestemming
Bij aanvang van de therapie ontvangt u een document met nadere informatie over de persoonsgegevens die ik registreer en verwerk, en kunt u (via ondertekening van dat document) aangeven of u hiervoor toestemming geeft. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken.

Heeft u in het verleden therapie gevolgd in mijn praktijk? En wilt u meer informatie over de persoonsgegevens die tijdens die therapie zijn geregistreerd? Neem dan contact met mij op.

De Autoriteit Persoonsgegevens
Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft, als betrokkene, ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van uw rechten, en aanvullende bepalingen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht op inzage
U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die ik tijdens de therapie heb geregistreerd. U kunt vragen om een schriftelijke, of digitale inzage in uw gegevens.

Het recht op verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren (bijvoorbeeld gegevens op facturen), of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.

Het recht op wijziging
Indien u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens die ik verwerk niet correct zijn, dan wel incompleet, kunt u een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.

Het recht op beperking
U heeft het recht om te eisen dat ik als therapeute (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging, aanvulling en toepassing etc.) van uw gegevens staak.

Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder
U heeft het recht om ten aanzien van mijn verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het bovenstaande betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marjoleinebravenboer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Bewaartermijn
Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik tenminste 10 jaar, voortvloeiende uit mijn verplichtingen aan de belastingdienst. De overige informatie ben ik verplicht minimaal 20 jaar te bewaren en in geval van minderjarigen tot 20 jaar na hun 18e verjaardag.

Uitnodiging
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De bescherming van uw privacy is voor mij erg belangrijk. En ook, of u zich als cliënt prettig en zeker voelt bij de manier waarop ik omga met toch zeer persoonlijke informatie.

De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en dat betekent meer waarborgen, en meer rechten voor u. Toch is ‘privacy’ meer dan alleen de handhaving van regels. Ik nodig u daarom van harte uit om, indien u hierover vragen, opmerkingen of wensen heeft, hierover contact met mij op te nemen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan ook contact met mij op via info@marjoleinebravenboer.nl

Cookie-namen Type cookie Eerste of derde partij Kan worden geblokkeerd Sessie of aanhoudend Vervaldatum Doel
NID essentieel Derde partij Aanhoudend 27 Feb 2021 17:04:12
_ccpx_u essentieel Derde partij Aanhoudend 26 Aug 2021 17:18:33
mc essentieel Derde partij Aanhoudend 14 Mar 2021 17:18:33
vcnpxsn essentieel Derde partij Aanhoudend 22 Feb 2021 17:18:33
vcnpxst essentieel Derde partij Aanhoudend 22 Feb 2021 17:18:33
vcnpxid essentieel Derde partij Aanhoudend 22 Feb 2021 17:18:33
btpdb.yri1Ute.M3AtdWlk essentieel Derde partij Aanhoudend 07 Aug 2020 14:20:07
DotomiSync essentieel Derde partij Aanhoudend 27 May 2020 12:32:44
demdex essentieel Derde partij Aanhoudend 23 Nov 2019 12:32:45
icts essentieel Derde partij Aanhoudend 26 May 2020 12:32:44
io.narrative.guid.v2 essentieel Derde partij Aanhoudend 24 Nov 2020 17:20:45
SERVERID essentieel Derde partij Sessie
partner_redirectIndex_2025 essentieel Derde partij Aanhoudend 26 May 2021 12:32:45
dpm essentieel Derde partij Aanhoudend 23 Nov 2019 12:32:45
partner_redirectIndex_2020 essentieel Derde partij Aanhoudend 26 May 2021 12:32:45
partner_redirectIndex_2001 essentieel Derde partij Aanhoudend 26 May 2021 12:32:45
everest_g_v2 essentieel Derde partij Aanhoudend 19 Mar 2020 13:01:48
md5 essentieel Derde partij Aanhoudend 05 Feb 2119 15:07:38
__df_v5 essentieel Derde partij Aanhoudend 29 Feb 2020 15:07:39
U essentieel Derde partij Aanhoudend 30 May 2019 15:07:38
dc_id essentieel Derde partij Aanhoudend 28 Feb 2021 00:00:00
gid essentieel Derde partij Aanhoudend 15 Mar 2019 15:07:39
sha1 essentieel Derde partij Aanhoudend 05 Feb 2119 15:07:38
url essentieel Derde partij Aanhoudend 05 Feb 2119 15:07:38
__cfduid essentieel Derde partij Aanhoudend 29 Feb 2020 15:07:38
IDE essentieel Derde partij Aanhoudend 28 Feb 2021 15:07:39
sha256 essentieel Derde partij Aanhoudend 05 Feb 2119 15:07:38
dc_id essentieel Derde partij Aanhoudend 01 Jan 2022 00:00:00
gsy essentieel Derde partij Aanhoudend 15 Mar 2019 00:00:00
bkpa essentieel Derde partij Aanhoudend 28 Aug 2019 15:07:39
rmuid essentieel Derde partij Aanhoudend 29 Feb 2020 15:07:39
_kuid_ essentieel Derde partij Aanhoudend 28 Aug 2019 15:07:39
uuid2 essentieel Derde partij Aanhoudend 11 Apr 2019 08:52:16
nnls essentieel Derde partij Aanhoudend 15 Feb 2019 19:12:20
sessionid essentieel Derde partij Aanhoudend 18 Dec 2019 01:01:06
DotomiSession_3167 essentieel Derde partij Sessie
__stid essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Dec 2019 19:12:21
btpdb.yri1Ute.dGZjLjY2MTMxNjY essentieel Derde partij Sessie
btpdb.yri1Ute.dGZjLjY2MTMxNTI essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Dec 2019 19:12:20
btpdb.yri1Ute.dGZjLjY2MTMxNDU essentieel Derde partij Aanhoudend 16 Jan 2019 19:12:20
bt3 essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Dec 2019 19:12:20
did essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Dec 2019 19:12:20
btpdb.yri1Ute.dGZjLjY2MTMyMjk essentieel Derde partij Aanhoudend 18 Dec 2018 19:12:20
partner_redirectIndex_2004 essentieel Derde partij Aanhoudend 16 Dec 2020 19:12:21
didts essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Dec 2019 19:12:20
uid essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Jan 2020 19:12:21
DotomiTest essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Dec 2018 19:42:20
btv3.jqwk4bN essentieel Derde partij Aanhoudend 24 Dec 2018 19:12:20
bku essentieel Derde partij Aanhoudend 15 Jun 2019 19:12:21
ae essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Dec 2019 19:12:20
na_id essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Jan 2020 19:12:21
aa essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Dec 2019 19:12:20
partner_redirectIndex_1011 essentieel Derde partij Aanhoudend 16 Dec 2020 19:12:21
ab essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Dec 2019 19:12:20
uid essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Dec 2019 19:12:20
DotomiUser essentieel Derde partij Aanhoudend 14 Jan 2020 19:12:21
na_tc essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Jan 2020 19:12:21
sc_at essentieel Derde partij Aanhoudend 11 Jan 2020 19:12:20
ouid essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Jan 2020 19:12:21
na_rn essentieel Derde partij Aanhoudend 16 Jan 2019 19:12:21
pxrc essentieel Derde partij Aanhoudend 15 Feb 2019 19:12:21
na_sr essentieel Derde partij Aanhoudend 16 Jan 2019 19:12:21
na_srp essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Dec 2018 19:13:21
na_sc_x essentieel Derde partij Aanhoudend 16 Jan 2019 19:12:21
na_sc_e essentieel Derde partij Aanhoudend 16 Jan 2019 19:12:21
bkdc essentieel Derde partij Aanhoudend 15 Jun 2019 19:12:21
rlas3 essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Dec 2019 19:12:21
mCookie essentieel Derde partij Aanhoudend 16 Dec 2020 19:12:21
pxrc essentieel Derde partij Aanhoudend 15 Feb 2019 19:12:21
mwp essentieel Derde partij Aanhoudend 16 Dec 2020 19:12:21
_3ci essentieel Derde partij Aanhoudend 14 Dec 2019 10:14:37
_mailmunch_visitor_id essentieel Derde partij Aanhoudend 14 Dec 2019 10:14:36
btpdb.yri1Ute.dGZjLjY2MTMxODA essentieel Derde partij Aanhoudend 14 Dec 2019 10:14:37
AWSELB essentieel Derde partij Aanhoudend 11 Dec 2028 10:14:39
_mailmunch_seen_month essentieel Derde partij Aanhoudend 13 Jan 2019 10:14:37
btpdb.yri1Ute.dGZjLjY2MTMxMTc essentieel Derde partij Aanhoudend 13 Jan 2019 10:14:37
AWSELB essentieel Derde partij Aanhoudend 14 Dec 2018 11:14:37
acx essentieel Derde partij Aanhoudend 12 Feb 2019 10:14:37
btpdb.yri1Ute.dGZjLjY2MTMxMjQ essentieel Derde partij Aanhoudend 14 Dec 2019 10:14:37
btpdb.yri1Ute.dGZjLjY2MTMxMzg essentieel Derde partij Sessie
_1ci_7ag23o86kjasbfd essentieel Derde partij Aanhoudend 14 Dec 2019 10:14:37
btpdb.yri1Ute.dGZjLjY2MTMxOTQ essentieel Derde partij Sessie
btpdb.yri1Ute.dGZjLjY2MTMxNzM essentieel Derde partij Aanhoudend 13 Jan 2019 10:14:37
lv essentieel Derde partij Aanhoudend 12 Feb 2019 10:14:37
idx essentieel Derde partij Aanhoudend 12 Feb 2019 10:14:37
intentIQ essentieel Derde partij Aanhoudend 11 Dec 2028 10:14:39
hparg essentieel Derde partij Aanhoudend 12 Feb 2019 10:14:37
IQver essentieel Derde partij Aanhoudend 11 Dec 2028 10:14:39
intentIQCDate essentieel Derde partij Aanhoudend 11 Dec 2028 10:14:39
CSDT essentieel Derde partij Aanhoudend 11 Dec 2028 10:14:39
ASDT essentieel Derde partij Aanhoudend 11 Dec 2028 10:14:39
IQPData essentieel Derde partij Aanhoudend 11 Dec 2028 10:14:39
IQMID essentieel Derde partij Aanhoudend 13 Jan 2019 10:14:39
IQadv essentieel Derde partij Aanhoudend 11 Dec 2028 10:14:39
pll_language essentieel Derde partij Aanhoudend 17 Jul 2019 13:06:06
fca_eoi_pagecount essentieel Derde partij Sessie
mailmunch_second_pageview essentieel Derde partij Aanhoudend 08 Jun 2019 14:22:18
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gat, _gid analytics Derde partij Aanhoudend